Home > company

 회사소개

 인사말

 회사연혁

 약도/연락처

 
       
9월   논산2산업단지 공장신축 이전
4월   실버코티드 수지상 구리분말 양산 및 판매
  2월   조인엠(주) 로 상호 변경
6월   벤처기업 인증 (중소기업청)
  4월   부품소재전문기업 선정(산업자원부)
6월   공장등록
  2월   PCB Throughhole Paste용 실버코티드 구리분말 판매
  1월   구리분말 양산설비 완료 및 생산개시
11월   이엠(주) 법인설립
       

 

contacts